NOM :  Décanat Central Occidental de la Sainte-Croix
ÉTAT : Gbudue
VICAR ÉPISCOPAL :  Fr. Anthony Bangoye
BUREAU CENTRAL :  Nzara
SIÈGE DU DÉCANAT :  Nakindo Sene Catholic Parish Nzara

PAROISSES

NOMDATE DE CREATIONPASTEUR
Nakindo Sene Catholic Parish Nzara1951Fr. Anthony Bangoye
Our Lady of Mercy Catholic Parish Rii-Rangu1956Fr. Matthew Sangu
St. Peter Catholic Parish Namaku2012Fr. Anthony Bangoye
Holy Family Catholic Parish Yabua2012Fr. William Gamboripai
St. Theresa Catholic Parish Sakure2018Fr. Raphael Diko
St. Justin Catholic Parish Basukangbi2019Fr. Raphael Diko
St. Andrea Catholic Parish Ringasi2019Fr. Benjamin Wasi